آزمایشگاه


فایل معرفی آزمایشگاه شرکت دیزل سنگین ایران


آزمون


فایل توانمندی های دسا در حوزه آزمون انواع موتورهای دیزل سنگین در کاربری های مختلف


آموزش


لیست دوره های آموزشی
کاتالوگ آموزشی شرکت دسا


پکیج CHP


کاتالوگ انگلیسسی CHP
کاتالوگ فارسی CHP
بروشور پکیج CHP
بروشور محصولات کانتینری


تعمیرات


بروشور توانمندی دسا در حوزه تعمیرات


معرفی دسا


بروشور انگلیسی دسا
بروشور فارسی دسا
کاتالوگ انگلیسی دسا
کاتالوگ فارسی دسا
بروشور معرفی دسا