دسا 3000

در این پروژه موتور پایهدر این پروژه، ارتقاء توان موتور ریلی MTU164000R43L از 2400 kw ( 3200 HP ) به 2550 kw ( 3400 HP ) و تغییر کاربری آن به دریایی بر اساس عملکرد موتور MTU164000M73L صورت گرفته است.

جدول مشخصات فنی موتور Desa 3000 ( MTU16V4000 upgrade marinized )

Units Value Description
RPM 1800 Rated engine speed
Kw 2550 Rated Power
تعداد استوانه 12 12
- 16 No. of cylinders
mm 170 Bore
mm 210 Stroke
Liter 76.26 Displacement, total
- 16.4 Compression ratio
h 15000 TBO
°C 25 Intake air temperature
°C 25 Raw-water inlet temperature
g/Kwh 213 SFC - 100% FSP
Kg 8630 Mass, Dry
- Common Rail Type of fuel system