تغییر کاربری


با توجه به نیاز بازار کشور به موتورهایی با کاربری‌های دریایی، ریلی و نیروگاهی از یک سو و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت‌های بیگانه، سبب گردیده است که بازار داخلی به شدت تحت تاثیر عدم عرضه و تقاضای یکسان قرار گیرد.

لذا به‌منظور کاهش حداکثری اثر تحریم‌های بین المللی، با برآورد نوع موتورهای موجود در کشور و نیاز اساسی به سایر انواع موتورهای تحریم شده مانند موتورهای دریایی، شرکت دیزل سنگین ایران سعی نموده است تا با تکیه بر دانش بومی و استفاده از توانمندی‌های داخل، با تغییر کاربری موتور پایه (عموماً خودرویی یا ریلی) به کاربری دریایی، نیاز بازار کشور در این زمینه را مرتفع نماید.

از جمله موتور دریایی دسا2000، DESA- 16V170 و DESA- 16V215 که دارای بازه توانی 2000 تا 5000 اسب بخار می‌باشند و در آینده‌ای نه چندان دور، موتورهای دریایی با بازه توانی کمتر (در محدوده 500 اسب بخار) نیز به این دسته از موتورها اضافه خواهند شد.