شهرک تخصصی موتور دیزل

شهرك تخصصی موتور دیزل در مجموعۀ صنعتی و تولیدي دیزل سنگین ایران (دسا) با هدف هم افزایی فعالیتهاي وابسته به طراحی، ساخت، تولید و فروش موتور دیزل در کشور به عنوان یکی از مهمترین طرح های توسعه ای شرکت دسا مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. پس از سرمایه گذاري اولیه و ایجاد زیرساختهاي عمرانی براي شروع فعالیت شهرك، اهتمام به رونق گرفتن سریع کسب و کار در آن اهمیت زیادي دارد ولی توسعۀ درازمدت و پایدار شهرك نیاز به همت مضاعف خواهد داشت. در سالهاي اخیر تلاشهاي بسیاري براي تکمیل زنجیرة تولید دانش تا کسب ثروت برداشته شده است.

مهمترین عامل براي عبور از هریک از این حلقه ها به حلقۀ بعد، به کارگیري نوآوري است.
نزدیکی و همکاري مجموعه هاي تحقیقاتی و تولیدي قطعات وابسته به موتورهاي دیزل، امکان هم افزایی بین آنها را فراهم می آورد. با تشکیل این شهرك انتظار می رود حقله هاي بین تولید دانش تا کسب ثروت در زمینۀ موتور دیزل بخوبی به یکدیگر متصل شوند و علاوه بر تولید محصول درکشور، امکان صادرات و ارائۀ خدمات به شرکتهاي خارجی نیز فراهم شود. در هر بخش، شرکتها می توانند در بخشهاي مختلف کسب و کار، با در نظر گرفتن اهداف اصلی تشکیل شهرك، مشغول شوند.

تشکیل این شهرك براي پنج زمینۀ مجزا پیشنهاد می شود:
1. نرم افزاري: طراحی، محاسبات مهندسی، تحلیل، تولید و ثبت دانش.
2. تحقیق و آزمون: راه اندازي آزمایشگاه هاي موتور و آزمایشگاه هاي تحقیقاتی و خدماتی وابسته.
3. ساخت و تولید: مجموعه هاي ساخت و تولید قطعات موتور، همبندي موتور و ساخت و تولید تجهیزات وابزارهاي وابسته به موتور و تولید آن در کاربريهاي گوناگون.
4. شرکتهاي دانش بنیان.
5. سازمان زنجیرۀ تامین خدمات موتور دیزل.
که می توانند شامل زیر بخش های زیر باشند:
• بخش نرم افزاري و تحقیق
• اتاقهاي آزمون موتور و آزمایشگاههاي تخصصی موتور
• آزمایشگاه سوخت های جایگزین
• مرکز تحقیقات آلایندگی
• مراکز تحقیقات فناوري هاي پیشرفته
• دانشگاه
• مرکز همایش های بین المللی
• نیروگاه ترکیبی و تولید توأمان 25 مگاواتی شهرك
• طراحی، تولید و همبندی سامانه CHP به صورت پکیج
• تولید لاینر
• تولید سوپاپ
• همبندی توربوشارژر
• تولید قطعات پلاستیکی و پلیمری مربوط به موتور دیزل
• ماشین کاری بدنه و سرسیلندر
• تولید پیستون
• ایجاد سازمان زنجیرۀ تامین خدمات موتور دیزل
• خدمات رفاهی
• واحد های دیگر
شرکت دسا از تمامی سرمایه گذاران و شرکت های تولید کننده قطعات موتورهای دیزل جهت مشارکت دعوت بعمل می آورد.