تغییر کاربری:

با توجه به نیاز بازار کشور به موتورهایی با کاربری های دریایی، ریلی و نیروگاهی از یک سو و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت‌های بیگانه، سبب گردیده است که بازار داخلی به شدت تحت تاثیر عدم عرضه و تقاضای یکسان قرار گیرد. لذا به منظور کاهش حداکثری اثر تحریم‌های بین المللی، با برآورد نوع موتورهای موجود در کشور و نیاز اساسی به سایر انواع موتورهای تحریم شده مانند موتورهای دریایی، شرکت دیزل سنگین ایران سعی نموده است تا با تکیه بر دانش بومی و استفاده از توانمندی های داخل، با تغییر کاربری موتور پایه(عموماً خودرویی یا ریلی) به کاربری دریایی، نیاز بازار کشور در این زمینه را مرتفع نماید. از جمله موتور دریایی دسا2000، دسا3000 و دسا5000 که دارای بازه توانی 2000 تا 5000 اسب بخار می باشند و در آینده ای نه چندان دور، موتورهای دریایی با بازه توانی کمتر(در محدوده 500 اسب بخار) نیز به این دسته از موتورها اضافه خواهند شد.