دستگاه تعمیری روستون

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع قرارداد: تامین قطعات، تعمیراساسی وتست 50 دستگاه موتور RUSTON 16V RK215
1- خلاصه قرارداد پروژه:


پروژه تعمیر 50 دستگاه موتور Ruston-16 VRK 215 فی مابین راه¬آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت دسا در تاریخ 2/8/88 منعقد گردید. اجرای تعمیر هر موتور به شرح دمونتاژ کامل موتور دریافتی، شستشو و تمیز کاری و تهیه لیست کسری قطعات می باشد. در ادامه با دریافت قطعات مورد نیاز موتور مربوطه، همبندی، آزمون و رنگ آمیزی آن انجام می گردد و به کارفرما ارسال می شود.


2- فرآیند تعمیر موتورهای روستون 16RK215


جهت تعمیر موتورهای روستون 16RK215 کارگاههایی در خط تولید در نظر گرفته شده است که در هر کارگاه عملیات مختلفی جهت مونتاژ موتور انجام می پذیرد.

3- فهرست کارگاه ها و ایستگاهها


دسا کارگاههایی را به عنوان پیش مونتاژ تولید موتور در نظر گرفته که هر کدام برای آماده سازی قطعاتی خاص برای موتور طراحی شده اند. سپس همه ی قطعات آماده شده در کارگاه اصلی موتور، مونتاژ شده و پس از تست و رنگ و بسته بندی تحویل مشتری می شوند. فهرست کارگاه ها و مجموعه فعالیت هایی که در هر یک از آن ها صورت می پذیرد در بخش خدمات ارائه شده است.