کاهش آلاینده های موتور:
دیدگاه سنتی در خصوص موتورهای دیزلی، آلایندگی زیاد به همراه دوده است. با افزایش تولید موتورهای دیزلی و نقش غیر قابل انکار آنها در صنایع و نیز تشکیل سازمانهای محافظ محیط زیست، برگزاری همایش ها و تشکیل کنوانسیون های محیط زیست و اعمال قوانین سخت گیرانه و عدم اجازه ی تولید موتور خارج از محدوده استاندارد، به موازات پیشرفت روز افزون تکنولوژی، سبب کاهش چشمگیر آلایندگی موتورهای دیزلی سنگین گردیده است. از مهمترین آلاینده های احتراق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• NO x
• SO x
• Soot
• PM
• UHC
• CO2
• CO

بهبود شاخصهاي محیط زیستی نه با شعار و حرف که با کار و تلاش میسر میشود. توجه به این نکته ضروري است که به تأخیر انداختن طرح هاي کاهش آلایندگی ابزارهاي مصرف کنندة سوختهاي سنگوارهاي، می تواند صدمات جبران ناپذیر و هنگفتی به محیط زیست و مردم وارد نماید. بهبود بازده موتورهاي دیزل، استفاده از سامانه هاي تولید همزمان برق و حرارت، دوگانه سوز کردن موتورهاي دیزل، طراحی موتورهاي گازسوز سنگین، شناسایی محلهاي مناسب و استفاده از سامانه هاي تولید برق پراکنده در آنها، بخشی از مواردی است که در شرکت دیزل سنگین ایران مورد تحقیق قرار گرفته و با بهینه سازی بحث راندمان و آلاینده های زیست محیطی توازن مناسب را فراهم آورده است
دوگانه سوز کردن موتور با گاز طبیعی به عنوان گازی پاک و همچنین تولید موتورهای گازسوز بیش از پیش منجر به کاهش تولید آلاینده ها گردیده است. پیچیدگی فرایند احتراق منجر گردیده راهکارهای کنترل آن، مستلزم دستیابی به علم روز و نیز ادراک هنرمندانه ی مکانیزم های تشکیل باشد. نظر به تجارب ارزنده کارشناسان شرکت دسا و دستیابی به دانش فرایند تشکیل آلاینده ها که به عنوان مهمترین اصل در زمینه کنترل تولید آلاینده ها مطرح است، در کنار تسلط بر روش های قبل، حین و بعد احتراقی از جمله تعویض سوخت، تغییر هندسه ورودی، برگشت گازهای خروجی (سرد و گرم)، رقیق سازی، مبدل های کاتالیستی، هوای اضافی و سایر روش های متداول و نیز مبتکرانه، این شرکت نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای، نظارت و اجرا در خصوص ارتقای سطح استاندارد آلایندگی اقدام می نماید.