موتور گازسوز د87

در سال های اخیررویکرد سازندگان جهانی موتورهای سنگین به سمت موتورهای گازسوز بوده است و در داخل کشور نیز مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف بر توسعه نیروگاه های پراکنده تولید برق و حرارت و سرما تاکید داشته اند. علاوه بر این موارد منابع عظیم گاز کشور و دسترسی آسان به آن موتورهای گازسوز را در جایگاه راهبردی و ویژه ای جهت تولید برق قرار داده است. شرکت دسا پس از تولید موتورهای دیزل و دو گانه سوز د87، توسعه موتور گازسوز این خانواده را در دستور کار خود قرار داد و امید است به زودی این محصول را که در حال مراحل توسعه ای است تجاری و وارد بازار نماید.

مشخصات موتور گازسوز د87
ردیف پارامتر مقدار
1 بازده 42%
2 توان 850 kW
3 دور 1500 rpm
4 وزن 4000 kg
5 شرایط بارگذاری دائم کار بار پایه
6 فشار متوسط موثر ترمزی 18 bar
7 عدد متان 80
مقایسه موتور گازسوز د87 با موتورهای مشابه