آموزش پیل استیک

دوره آموزشی موتورهای پیل استیک در رده¬های کاربری، تعمیرات(سازمانی، میانی، اساسی) برق و کنترل برگزار گردید.


محل و نحوه برگزاری دوره آموزشی موتور پیل استیک( مکانیک، برق و کنترل)

شرکت دسا امکانات، زیرساخت¬ها و تجهیزات مناسبی برای آموزش موتورهای دیزل سنگین در اختیار دارد. کلاس¬های مولتی مدیا با امکانات موجود در آن فضای مناسبی برای آموزش تئوری و نمایش مباحث کاربردی می¬باشد.


جزوات و محتوای دوره آموزشی

کلیه مستندات آموزشی برای تهیه کتابچه و جزوه آموزشی در شرکت دسا ترجمه، تالیف و تدوین گردید و نسخه چاپی جزوات در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.


1- کارگاه آموزش عملی

پس از اتمام آموزش مباحث نظری، کارگاه آموزش عملی نیز برای شرکت کنندگان برگزار شد.


ارزیابی فراگیران

در آخرین روز دوره آموزشی و پس از اتمام کارگاه عملی، به منظور ارزیابی شرکت کنندگان، از فراگیران آزمون به عمل آمد. در این آزمون تعداد 20 سوال تشریحی و تستی از مباحث ارائه شده در کلاس¬های آموزشی طرح شد و شرکت کنندگان در مدت زمان مشخص به این سوالات پاسخ دادند. میانگین نمرات فراگیران در این آزمون 86 از صد می¬باشد.


برگزاری دوره عملی بر روی ناوشکن:

پس از اتمام دوره آموزشی در شرکت دسا، به منظور آموزش بهتر فراگیران کلاس¬های عملی در محل تعیین شده توسط کارفرما برگزار گردید.