مقالات علمی:

انتشار یافته های نوین علمی در کنفرانس ها و مجلات معتبر داخلی و خارجی علاوه بر کسب اعتبار برای شرکت دیزل سنگین ایران به عنوان رسالت اخلاقی پرسنل نیز مطرح می باشد. ارائه ی دانش کسب و ایجاد شده علاوه بر اعتلای سطح دانشی پژوهشگران فرصت نقد دستاوردهای علمی را نزد اساتید برجسته ی حوزه های مربوط فراهم می سازد. همچنین امکان ایجاد ارتباط میان صاحبنظران آن رشته را ایجاد کرده و دستیابی به یافته های سایر محققین را میسر می سازد. حضور در همایش ها و چاپ مقالات در مجلات مورد حمایت مدیریت ارشد شرکت دیزل سنگین ایران بوده و جهت توسعه و ایجاد انگیزش در میان پرسنل از بسته های تشویقی نیز استفاده می شود. برخی از مقالات پرسنل شرکت دیزل سنگین ایران در ادامه آمده است.

1-Comparison of Performances for AirStandard ...
2-مطالعه آزمایشگاهی تاثیر چرخش هوا ...
3-Numerical Investigation on the Spray Characteristics ...
4-INCORPORATION OF EXHAUST GAS RECIRCULATION AND SPLIT ...
5-بررسی آزمایشگاهی همزمان سه روش هوای چرخشی ...
6-Comparative analysis of the Atkinson and the Otto cycles ...
7-بررسی تجربی تاثیر رقیق سازی سوخت ...
8-Numerical Investigation on the Effect of Injection Timing on Combustion ...
9-First and second-laws analysis of an air-standard Dual cycle with heat loss consideration
10-THE INFLUENCE OF CAVITATION PHENOMENON IN A DIESEL INJECTOR ...
11-Experimental and Numerical Study on the Effect of Dilution in Premixed CH4-Air Flame