تعمیر موتور mtu 538

پروژه تعمیر موتور mtu 538 در خصوص تعمیر موتور MTU538 16V TB91 می باشد.
برای تعمیر این خانواده از موتور های MTU، موتور مربوطه تا سطح میل لنگ اورهال کامل شده و پس از بررسی کیفی و عملکردی قطعات در صورت تایید مورد استفاده و در صورت عدم تایید جایگزین آن تامین می گردد.
پس از تامین قطعات یدکی مورد نیاز، موتور مربوطه براساس دستورالعمل های شرکت MTU مونتاژ شده و پس از تعمیرات اساسی، تست عملکردی موتور در اتاق آزمون مطابق با RUNIN-TEST، FAT آزمون می گردد.