هدف از انتشار مجله تخصصی دیزل سنگین ایران، گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه موتورهای دیزلی سنگین، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، توسعه مرزهای دانش، ایجاد پویایی در میان دانش پژوهان رشته های مرتبط، ارتقا هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه، انتشار و انتقال یافته های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصات صنایع گوناگون، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه موتور و بالاخره کمک موثر در حل مسائل فنی و علمی می باشد.
صاحب امتیاز: شرکت دیزل سنگین ایران
مدیر مسئول: دکتر حسن عقیلی
سردبیر: دکتر بهرام جعفری
هیات تحریریه: دکتر روزبه شفقت، دکتر محسن پورفلاح، دکتر حسن خاتم نژاد، دکتر مرتضی فتحی، دکتر آرین زارع قادی، مهندس علیرضا ظاهری، مهندس سعید خورسندی، مهندس افشین فهیمی راد
مدیر اجرایی: مهندس افشین فهیمی راد